Pirkuma noteikumi un nosacījumi

 1. Uzņēmums nodrošina, ka testēšanu veic tikai laboratorijas, kas akreditētas saskaņā ar ISO 17025 un / vai AABB. Uzņēmums garantē, ka testēšana netiks veikta laboratorijās, kurām nav šo akreditāciju.
 2. Uzņēmums pieliks visas pūles, lai nodrošinātu, ka paredzētā persona saņemtu testa rezultātus paredzētajā pakalpojuma sniegšanas laikā. Pakalpojuma sniegšanas laiks ir laiks no parauga nogādāšanas laboratorijā.
 3. Uzņēmums nosūtīs DNS paraugu komplektu, izmantojot Omniva pakomātu. Piegādes izmaksas ir iekļautas pakalpojuma kopējās izmaksās. Uzņēmums nav atbildīgs par kavēšanos, ko izraisa pasta sistēma. Ja Klientam nosūtītais DNS paraugu komplekts viņam netika piegādāts, klienta pienākums ir paziņot uzņēmumam.
 4. Ja piegādātais DNS paraugu ņemšanas komplekts vai sterils iepakojums ir sabojāts (nevis klienta vainas dēļ), jaunu komplektu uzņēmums piegādās bez maksas. Bojāti komplekti ir jāatdod uzņēmumam uz klienta rēķina.
 5. Uzņēmums katram pasūtījumam piegādās vienu komplektu. Papildu komplekti maksās papildus.
 6. Ja, nevis uzņēmuma vainas dēļ, paraugi nebūs piemēroti testēšanai nepietiekama DNS vai piesārņota parauga dēļ, tiks iekasēta maksa par atkārtotu parauga pārbaudi (EUR 70 par ikvienu atkārtotu paraugu). Ja tiek veikts nestandarta tests (alternatīvs DNS paraugs), cenas attiecīgi tiks piemērotas atbilstoši šī testa cenai, kā norādīta cenrādī.
 7. Klients saprot un piekrīt, ka uzņēmums negarantē DNS precīzas radniecības noteikšanas testa pabeigtību. Galīgo rezultātu nav iespējams paredzēt, kamēr nav veikts tests. Uzņēmums nevarēs atlīdzināt zaudējumus klientiem, kuru radniecības noteikšanas testi nav informatīvi.
 8. Klients saprot, ka, kaut arī uzņēmuma veiktie testi ir ārkārtīgi precīzi, tāpat kā veicot jebkuru laboratorijas testu, ir iespējamas kļūdas vai neprecizitātes. Tāpēc Klients atzīst un piekrīt, ka pēc viņa pieprasījuma zaudējumu atlīdzība par zaudējumiem, kas radušies Uzņēmuma nolaidības dēļ, nedrīkst pārsniegt veiktā testa izmaksas un neviens Uzņēmuma darbinieks nav atzīstams par vainīgu šādos zaudējumos. Klientam jāpaziņo uzņēmumam par kļūdu 30 dienu laikā pēc testa rezultātu saņemšanas pa e-pastu vai ierakstītu vēstuli.

8.1. Jebkāda atbildība ir ierobežota ar summu, kas samaksāta par izvēlēto Pakalpojumu.

 1. Uzņēmums nav atbildīgs par sekām, kas saistītas ar testa datu paziņošanu Paredzētai personai vai kādai citai atbildīgai personai, ja vien nav pierādīta Uzņēmuma nolaidība.
 2. Uzņēmums nav atbildīgs par kavējumiem vai neveiksmēm, ko izraisa šādas un līdzīgas darbības: plūdi, sausums, vētra, karš, streiks, iekšējo sistēmu darbības traucējumi, ugunsgrēks, sprādziens, terorisms vai jebkurš līdzīgs notikums, kas nav saistīts ar uzņēmuma rīcību.
 3. Saskaņā ar Datu aizsardzības likumu Uzņēmums saņems, izmantos un izplatīs informāciju par Klientu tikai, lai izpildītu savas līgumsaistības pret Klientu. Klients ir tiesīgs saņemt savas personiskās informācijas, ko pārvalda Uzņēmums, kopiju 30 kalendāro dienu laikā.
 4. Uzņēmums patur tiesības atteikties no pakalpojuma sniegšanas, ja tā rīcībā ir informācija, ka:

12.1. Bioloģiskie paraugi ir ņemti vai tiks ņemti nelikumīgi

12.2. Rezultāti tiks izmantoti nelikumīgiem, amorāliem, neatbilstošiem vai neētiskiem mērķiem. Uzņēmums arī patur tiesības nesniegt pakalpojumus, ja:

12.3. Ir konflikts ar esošo klientu

12.4 Uzņēmuma pakalpojumu kvalitāte tiks apdraudēta

12.5. Vai tam ir pamatots iemesls atteikties sniegt pakalpojumu.

13 Testa rezultāti tiks paziņoti paredzētajai personai un jebkurai personai, kuras DNS tika pārbaudīta. Skatīt arī turpmāk 4.14. pantu.

14 Rakstisks rezultāts tiks nosūtīts pa e-pastu paredzētai personai. Pēc papildu pieprasījuma ir iespējams ar papildu samaksu saņemt kopiju pa pastu.

15 DNS atbildes, kas nosūtītas pa e-pastu, ir kodētas. Parole klientam tiks nosūtīta, izmantojot īsziņu, tikai tad, ja Klienta mobilais tālruņa numurs ir norādīts Piekrišanas formā.

16 Uzņēmums patur tiesības izdot vai apspriest rezultātus ar:

 1. a) visām pārbaudītām personām;
 2. b) ja pārbaudītā persona ir bērns, ar viņa / viņas māti vai jebkuru citu juridiski atbildīgu personu, ja paredzētā persona nodevusi pārbaudītajām personām testa rezultā

17 Uzņēmums vienmēr cenšas sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus. Ja klients nav apmierināts ar saņemtajiem pakalpojumiem, viņam rakstiski jāiesniedz sūdzība uzņēmumam.

18 Uzņēmums pieliek visas pūles, lai nekavējoties pārskatītu visas sūdzības un izteiktu savu viedokli Klientam. Uzņēmums darīs visu iespējamo, lai atrisinātu visas sūdzības. Galīgo lēmumu pieņem administrācija.

 1. Visi klientu saņemtie DNS paraugi tiks nekavējoties pārbaudīti laboratorijā. Ja paraugi tiek nosūtīti citā kārtībā nekā parasti, tiek iekasēta papildu maksa. Tas ir jāizlemj pirms rezultātu iesniegšanas.
 2. Klientam ir jānodrošina dokumentu atgriešana. Ja dokumenti netiek atdoti pilnībā aizpildīti, uzņēmums nespēs izpildīt savas saistības un nebūs atbildīgs par pakalpojumu sniegšanu klientam, kamēr dokumenti netiks atgriezti.
 3. Ja klienta vai viņa izraudzītā DNS parauga ņēmēja vainas dēļ dokumenti netiek atgriezti, Uzņēmumam ir pienākums pārtraukt Pakalpojuma pasūtīšanu. Uzņēmums patur tiesības piešķirt administratīvo maksu 50 Eur apmērā. un iekasēt to no summas, kas tiks atmaksāta.
 4. Pēc klienta pieprasījuma Uzņēmums centīsies sniegt pēc iespējas vairāk informācijas par tā sniegtajiem pakalpojumiem un sniegt skaidrāku priekšstatu par testa iespējām, taču klientam pašam jāizlemj, vai uzņēmuma pakalpojumi ir atbilstoši, Uzņēmums ieteic vajadzības gadījumā konsultēties ar advokātiem.
 5. Klienta pienākums ir nodrošināt, lai testa paraugs tiktu iegūts likumīgi.
 6. Klients uzņemas pilnu atbildību par Uzņēmumam nodotajiem paraugiem. Sūdzību, zaudējumu vai bojājumu trešām personām gadījumā, ja DNS tika ņemts nelikumīgi, atbild Klients.

25 Uzņēmums stingri iesaka klientam konsultēties ar neatkarīgu advokātu pirms citas personas DNS izmantošanas.

26 Uzņēmums nav atbildīgs par DNS paraugu ņemšanu mājās, tas ir vienīgi Klienta pienākums. Atbilde uz šādu DNS pārbaudi ir paredzēta tikai personiskām zināšanām.

27 Klienta pienākums ir pārliecināties, ka visa informācija, kas sniegta, aizpildot Pakalpojuma pasūtīšanas veidlapas, ir pareiza, ka kredītkartes / debetkartes, no kurām tika samaksāts, pieder Klientam (vai ir īpašnieka pilnvara izmantot karti) un ka kartē ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu Pakalpojuma segšanas izdevumus. Uzņēmums patur tiesības pārbaudīt šādas kartes pirms Pakalpojuma pasūtīšanas apstiprināšanas.

28 Klients apņemas sniegt uzņēmumam visu informāciju un datus un būt atbildīgs par visām trešo personu sūdzībām par konfidencialitātes pārkāpumiem, informācijas neatļautu izmantošanu, dokumentu viltošanu utt.

29 Klients nodrošina, ka pārbaudāmās personas sniedz uzņēmumam visu nepieciešamo informāciju (ja tiek pieprasīts), paraugus un materiālus, kā arī aizpilda visu uzņēmuma iesniegto dokumentāciju un veidlapas. To nedarot, testa rezultāts var aizkavēties vai rasties precizitātes samazināšanās varbūtība, kas var ietekmēt testa kā norādes vērtību, un šādos gadījumos uzņēmums neuzņemas atbildību par kavēšanos vai neprecizitāti. Turklāt uzņēmums neuzņemas atbildību par sliktas kvalitātes vai aizkavētiem testiem, ja parauga kvalitāte ir slikta vai nepietiekama. Atkārtoti testi tiek apmaksāti no jauna. (Skatīt 4.6. sadaļu)

30 Klientam ir jāpārliecinās, ka paredzētā persona apzinās konfidencialitātes nepieciešamību un nedrīkst nodot datus personām, kuras nav pārbaudītas. Skatīt arī 4.11 sadaļu.

31 Ja Klients piekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem, viņš var noslēgt līgumu ar uzņēmumu. Līgums uzskatāms par parakstītu, kad ir paraksts uz piekrišanas veidlapu, kas pievienota DNS paraugu ņemšanas komplektam.

 1. Klientam norādītie pārbaudes veikšanas termiņi ir orientējoši, tie ir līguma nenozīmīga daļa, un uzņēmums neatbild par Klienta zaudējumiem, kas radušies kavējuma dēļ. Iemesls tam ir tas, ka nav iespējams nodrošināt, ka trešās personas un uzņēmumi neaizkavē procesu. Uzņēmums nav atbildīgs par kavējumiem Pakalpojumu sniegšanā, un laiks nav būtisks līguma faktors.
 2. Cenas par uzņēmuma pakalpojumiem nosaka, groza un pārbauda pats uzņēmums. Visas cenas ir norādītas pašreizējā uzņēmuma cenrādī. Uzņēmuma cenu sarakstu var atrast tīmekļa vietnē vai lūgt piegādātāju.
 3. Maksājumu var veikt ar kredītkarti, izmantojot elektronisko banku. Norēķinoties ar kredītkarti, maksu par kredītkarti apmaksā uzņēmums, un visos citos maksāšanas veidos tās maksā Klients. Naudas summai, kas saņemta par pasūtītajiem pakalpojumiem, jābūt tādai, kā norādīts Uzņēmuma cenrādī.
Shopping Cart